HELSINGIN KIELTENOPETTAJAT RY:N TAVOITEOHJELMA VUODELLE 2013

1. Pyritään aktivoimaan mahdollisimman monet eri koulu muotojen kieltenopettajat osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Yritetään tehdä yhdistyksen toiminta tunnetuksi etenkin nuorille ja Helsingissä uusille kieltenopettajille.

2. Järjestetään koulutusta, jäsentilaisuuksia ja retkiä. Koulutuksella pyritään ylläpitämään kiinnostusta opetustyöhön ja opetuksen kehittämiseen. Järjestetään koulutus- ja keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista ilmiöistä ja ohjataan jäseniä tarjolla oleviin hyviin koulutustilaisuuksiin. Järjestetään fyysisesti ja henkisesti virkistäviä retkiä.

3. Ylläpidetään ja edelleen kehitetään yhteistyötä pääkaupunkiseudun muiden kieltenopettajayhdistysten, valtakunnallisten kieliyhdistysten, opetusviraston , HEROn ( = Helsingin seudun erilaiset oppijat ry) ja AinO-keskuksen kanssa (AinO = aineenopettajakoulutuksessa opiskelevat).

4. Tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta sähköpostilla ja www-sivustolla (www.helsinginkieltenopettajat.fi). Tehdään yhdistys näkyväksi myös Facebookissa.

5. Pyritään tukemaan yksittäisiä kieltenopettajia asioissa, jotka koskevat mm. opetussuunnitelmaa, työllisyyttä, kielten ryhmäjakoa, opettajakelpoisuuksia sekä ala-asteen kielituntien jakautumista aineenopettajille ja luokanopettajille. Tehdään yhteydenotto yhdistykseen helpoksi.

6. Seurataan kieltenopettajien virkojen perustamista ja täyttämistä kaikilla asteilla ottaen huomioon työn korvaamisessa työtehtävän työmäärä. Seurataan kaikilla asteilla monipuolisen kieliohjelman toteutumista ja kehittämistä. Erityisesti seurataan valinnaiskielten asemaa peruskoulussa ja Kampus-mallin vaikutusta sekä pakollisten että valinnaisten kielten ryhmien toteutumiseen ja ryhmien kokoon.

7. Seurataan TVA:n (TVA = Tehtävän Vaativuuden Arviointi) toteutumista ja sitä, miten kieltenopettajien työn korvaamisessa otetaan huomioon ja arvioidaan työn vaativuus. Kuunnellaan jäsenten kokemuksia TSA:sta (TSA = työn suorituksen arviointi).

8. Seurataan erityisopetuksen järjestelyjen vaikutusta kieltenopetukseen ja kieltenopettajien työhön.

9. Kiinnitetään huomiota kieltenopettajien työhyvinvointiin ja työolosuhteisiin.

10. Pidetään yhteyttä ja tehdään tarvittaessa aloitteita HOAY:lle, Helsingin kaupungin opetusvirastolle, SUKOLille ja ylioppilaslautakunnalle SUKOLin kautta.

HELSINGIN KIELTENOPETTAJAT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

 • Hallitus kokoontuu lukukausien aikana 3-4 kertaa lukukaudessa.
 • Seurataan opetussuunnitelmatyötä.
 • Tuetaan opettajia sosiaalisen median pedagogisesti mielekkäässä käytössä vieraiden kielten opetuksessa.
 • Järjestetään erilaisia tilaisuuksia, joissa eri kouluissa opettavat kieltenopettajat voisivat tutustua toisiinsa ja mahdollisesti aloitella yhteistyötä, joka keventäisi yksittäisen opettajan työtaakkaa ja toisi ideoita kaikkien käytettäviksi. Samalla saattaisi tulla esille kieltenopetukseen liittyviä ongelmia, joista yhdistys viestisi eteenpäin sopivalle taholle.
 • Vieraillaan kielten opettajaksi opiskelevien tilaisuuksissa, jotta voimme kertoa heille järjestön toiminnasta ja saada SUKOLille uusia jäseniä.
 • Järjestetään opastettu kierros Leena Lukkarisen näyttelyssä taidehallissa (27.2.)
 • Järjestetään vierailu Eduskuntaan, jossa tavataan joku koulutusasioista kiinnostunut kansanedustaja (Raija Vahasalo / Anni Sinnemäki / Outi Alanko-Kahiluoto)
 • Järjestetään mahdollisesti myös erikseen jäsentilaisuus, johon kutsutaan uuden opetuslautakunnan puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto ja mahdollisesti myös joku toinen opetuslautakunnan jäsen.
 • Haetaan virkistystä ja sivistystä erilaisista kulttuuritapahtumista.
 • Kutsutaan pääkaupunkiseudun kieltenopettajat yhteiseen tapaamiseen Heroon.
 • Tutustutaan kieltenopetukseen ruotsinkielisessä koulussa Helsingissä., esimerkiksi Brändö Gymnasiumissa.
 • Tehdään kevätretki, mahdollisesti vetten päällä.
 • Ollaan aktiivisesti yhteydessä jäseniin sähköpostin ja kotisivujen kautta.
 • Parannetaan näkyvyyttä Facebookissa.
 • Uudistetaan kotisivut.
 • Otetaan uusi logo käyttöön.
 • Kuunnellaan kieltenopettajien murheita ja tuetaan heitä heidän työhönsä liittyvissä asioissa.

Liity jäseneksi!

Kysely

Mihin liittyvää koulutusta Helsingin kieltenopettajat ry:n pitäisi järjestää? Valitse kolme tärkeintä!

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...